Chat với Cao Nguyên Xanh
IMAGE Nội dung để lập dự án đầu tư Nội dung dự án bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở 1.PHẦN THUYẾT MINH 1. Sự cần thiết và mục tiêu...
IMAGE HÌNH THÀNH DỰ ÁN 1. HÌNH THÀNH DỰ ÁN (Project Formulation) Một dự án được hình thành qua các giai đoạn sau: -    Khái niệm, ý...
IMAGE Trình tự các bước thực hiện công tác đấu thầu theo quy định của quy chế đấu thầu 1- Tại mục A và B : 1.1- Đối với 01 gói thầu theo quy định của Quy chế Đấu thầu, các nội dung cơ bản của quá trình...
IMAGE BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐTM (ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG) 1/ Đối tượng: Đối với các Doanh nghiệp, cơ sở đã thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường(ĐTM), sau...
IMAGE Nghị Định 35/2014/NĐ-CP CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 35/2014/NĐ-CP Hà...
IMAGE LẬP HỒ SƠ KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT 1.      ĐỐI TƯỢNG LẬP HỒ SƠ KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT...
IMAGE Hệ thống xử lý nước cấp   Tên Dự án: Thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước cấp với công suất Q = 240m3/ngày...
IMAGE Hệ thống xử lý nuớc thải Công ty xử lý nước thải – tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh đã tư vấn và thiết kế thi công cho hàng chục...
IMAGE Xử lý khí thải Công ty xử lý nước thải - xử lý khí thải - tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh đã tư vấn và...
IMAGE QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ National Technical Regulation on...
IMAGE Quy định nước thải y tế QCVN 28-2010-BTNMT QCVN 28:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế biên soạn, Tổng cục Môi...
IMAGE Quy định nước rỉ rác QCVN 25-2009-BTNMT QCVN 25: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi...

Tư vấn môi trường